Handelsbetingelser

In Vitro A/S' salgs- og leveringsbetingelser1: Anvendelse

1.1 Anvendelse. Nedstående salgs- og leveringsbetingelser (’Betingelserne’) gælder for salg og/eller levering af produkter/ydelser (herefter benævnt ’varen eller ydelsen’) fra In Vitro A/S, Kratbjerg 336, 3480 Fredensborg - CVR-nr.: 13116709 (herefter benævnt ’In Vitro’) til erhvervskunder, organisationer og myndigheder (herefter benævnt ’Kunden eller Køber’), der er registreret med et gyldigt CVR-nummer. Betingelserne gælder medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og In Vitro.

2: Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med In Vitro’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om In Vitro’s salg og levering af produkter, tilbehør og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til In Vitro udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. Afgivne tilbud har en gyldighed på højst 30 dage fra tilbudsdatoen. Hvis kundens accept afviger fra In Vitro’s tilbudsbestemmelser, taber In Vitro’s tilbud sin gyldighed.
2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis In Vitro og kunden har aftalt dem skriftligt. 
2.3 Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3: Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som In Vitro sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. In Vitro sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 12 måneder efter, at det er leveret til kunden.
3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som In Vitro sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som In Vitro sælger og leverer til kunden, er beregnet til laboratoriebrug eller medicinsk praksis. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er In Vitro i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål. Kunden skal skadesløs holde In Vitro, i det omfang In Vitro måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4: Pris og betaling

4.1 Priser. Alle priser opgives i danske kroner ekskl. moms.
4.2 Gældende prisliste. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger In Vitro’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor In Vitro bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
4.3 Ekspeditionsgebyr på ordre under 1000 kr. Når en ordre er på under 1000 kr. før moms, pålægges der et ekspeditionsgebyr på 450 kr.
4.4 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest netto 20 dage ved levering medmindre In Vitro og kunden har aftalt andet skriftligt. 

5: Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som In Vitro er uden ansvar for, har In Vitro ret til rente af det forfaldne beløb på 8 % per påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker.
5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra In Vitro, har In Vitro ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
5.3 Ejendomsretten. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som In Vitro ikke skriftligt har anerkendt. Ejendomsretten til leverancen tilkommer In Vitro indtil hele beløbet, inkl. renter er betalt.

6: Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. In Vitro’s tilbud er gældende i højest 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er In Vitro i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for In Vitro, medmindre In Vitro meddeler kunden andet.
6.2 Ordrer i webshoppen. Kunden skal være oprettet som kunde i In Vitro’s kunderegister for at kunne afgive en ordre. Det foregår via in-vitro.dk – Opret en kundekonto eller ved at kontakte In Vitro’s kundeservice.
6.3 Kunderelevant information. Ved oprettelse i In Vitro’s kunderegister bliver der ligeledes givet lov til at In Vitro kan sende kunden relevant information i form af tips, tilbud, nyheder og andre aktiviteter, som kan komme kunden til gode. Dette sker primært digitalt via In Vitro’s nyhedsmails (nyhedsbreve) og e-kataloger, som bliver sendt til den e-mailadresse, der bliver oplyst ved oprettelsen. Kunden kan til enhver tid afmelde sig nyhedsmails via den enkelte nyhedsmail, via websitet eller ved at kontakte In Vitro’s kundeservice.
6.4 Forbehold. Alle varer/ydelser/priser m.m. oplyst på In Vitro’s website, salgsmaterialer, kataloger m.m. skal opfattes som en opfordring til at handle og er derfor ikke bindende for In Vitro, som tager forbehold for varer i restordre, pris- og trykfejl, billedmaterialer, moms og afgiftsændringer.
6.5 Ordrebekræftelser. In Vitro tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 14 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde In Vitro. Købet er endeligt, når In Vitro har bekræftet ordren. Annullering kan kun ske efter aftale og da kun mod betaling af de hermed forbundne omkostninger for In Vitro, såvel for vores leverandører.
6.6 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden In Vitro’s skriftlige accept. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe med evt. ændringsønsker inden ordren er overgået til pakke- og leveringsteamet.
6.7 Uoverensstemmende vilkår. Hvis In Vitro’s bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til In Vitro skriftligt senest 4 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen. Vi vil dog så vidt muligt altid imødekomme vores kunders ønsker.

7: Levering

7.1 Leveringsbetingelser. Leverancen omfatter kun de respektive ordrebekræftelser. De ordrer, som In Vitro har modtaget fra kunder og placeret hos In Vitro’s leverandører, kan kun annulleres, hvis vores leverandører indgår herpå.
7.2 Specielt fremstillede varer tages ikke retur.
7.3 Enhver bestilling udføres under forbehold for eventuel importbevilling, strejke, lockout og force majeure; herunder materialemangel, utilstrækkelig arbejdskraft og lignende omstændigheder, som enten slet ikke eller kun mod uforholdsmæssige ofre kan afhjælpes. In Vitro skal snarest muligt meddele sådanne forhold.
7.4 Leveringsform. In Vitro leverer alle solgte produkter og reservedele via egen vogn eller eksterne samarbejdspartnere, som GLS på den aftalte destination.
7.5 Leveringspriser. Der er et fragtgebyr på 250 kr. Desuden er der et gebyr på 400 kr. på alle ordrer/forsendelser, der kræver køl, frys eller tøris.
7.6 Risikoovergangen. Risikoovergangen sker enten ved: 1) In Vitro’s overgivelse til den af In Vitro valgte eksterne fragtvirksomheds chauffør.
7.7 Leveringstid. Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem kunden og In Vitro. Ved tilbud eller ordrebekræftelse er de meddelte leveringstider opgivet efter bedste skøn og regnes fra den dato, hvor fuldstændige oplysninger vedrørende leverancen foreligger. In Vitro har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
7.8 Undersøgelse ved modtagelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til In Vitro på info@in-vitro.dk og senest 8 dage (subs. faktura) efter modtagelse. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til In Vitro, kan den ikke nødvendigvis senere gøres gældende.

8: Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis In Vitro forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer In Vitro kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
8.2 Ophævelse. Hvis In Vitro undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til In Vitro. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9: Garanti

9.1 Garanti. In Vitro påtager sig at ombytte defekte dele, hvis der indenfor 12 måneder fra leveringsdagen konstateres defekter; der skyldes materialefejl, og som ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse eller forkert anvendelse. Kunden er ansvarlig for varens anvendelsesmåde, uanset om denne er In Vitro bekendt eller ej. Tekniske råd givet af In Vitro uden udgift for kunden gives med det forbehold, at kunden følger disse råd på eget ansvar.
9.2 Undtagelser. In Vitro’s garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med In Vitro’s instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end In Vitro, og (iv) andre forhold, som In Vitro er uden ansvar for. 

10: Mangler og reklamation

10.1 Reklamation. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til In Vitro. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til In Vitro, kan den ikke senere gøres gældende.
10.2 Kunden skal give In Vitro de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som In Vitro beder om. Der ydes ingen erstatning for følger forårsaget af fabrikationsfejl, fejllevering eller forsinket levering. Alle reklamationer skal ledsages af en skrivelse, hvori fejlen forklares. Fejlleverancer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer. Ved berettigede reklamationer erstattes kun defekte eller fejlleverede komponenter. Omkostninger i forbindelse med udskiftningen, såsom montørtimer, rejseudgifter, porto, fragt m.m. erstattes ikke.
10.3 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at In Vitro har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler In Vitro kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til In Vitro. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til In Vitro. In Vitro bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
10.4 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at In Vitro har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper In Vitro fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.
10.5 Returnering af varer. Returnering af varer må kun finde sted efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Specielt hjemtagne varer kan ikke returneres.

11: Anvendelse og ansvar

11.1 Anvendelse. Kunden/Køber er ansvarlig for at anvendelsen af produkter købt hos In Vitro sker i overensstemmelse med den tiltænkte anvendelse, som angivet i producentens specifikationer.
11.2 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. In Vitro tager ikke ansvar for tilfælde, hvor kundens/købers anvendelse af et produkt, ikke er i overensstemmelse med produktets tiltænkte anvendelse (jf. punkt 11.1).
11.3 Gældende lovgivning og standarder for kunden. Kunde/køber, som påtænker sig at anvende produkter til farmaceutisk brug, kosmetik, som fødevareadditiver, eller pesticider m.m., er selv ansvarlig for kontrol op imod gældende lovgivning og standarder.
11.4 Arbejdsmiljø og sikkerhed hos kunden. Kunde/køber er ligeledes ansvarlig for at efterleve gældende lovgivning (arbejdsmiljø, sikkerhed m.m.), og for at tage korrekte forholdsregler omkring opbevaring, håndtering, salg og anvendelse af produkter.
11.5 Produktansvar. In Vitro er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde In Vitro, i det omfang In Vitro måtte ifalde produktansvar herudover.
11.6 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er In Vitro ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
11.7 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er In Vitro ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for In Vitro’s kontrol, og som In Vitro ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, pandemi, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

12: Immaterielle rettigheder

12.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører In Vitro og må ikke uden tilladelse anvendes eller kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab.

12.2 Tekniske data. Tekniske oplysninger og data er kun bindende i det omfang, hvor skriftlig aftale udtrykkeligt henviser til dem. De i brochurer anførte illustrationer, mål, vægte, data og lign. er uden forbindende, og vi forbeholder os ret til at ændre udførelserne.

13: Fortrolighed

13.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge In Vitro’s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Dette gælder også specifikationer, tegninger og beskrivelser for produktion af produkter eller dele heraf, som In Vitro har udleveret til kunden/køberen før eller efter aftalens indgåelse. Ovenstående materialer må ikke uden In Vitro’s tilladelse anvendes af kunden/køberen, kopieres eller reproduceres, udleveres eller på anden måde overlades til tredjemand.
13.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over In Vitro’s fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
13.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

14: Behandling af personhenførbare oplysninger

14.1 Behandling. In Vitro behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden og kunderelevant information i form af nyhedsmails.
14.2 Den registreredes rettigheder. In Vitro efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
14.3 Opbevaring og videregivelse. In Vitro opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. In Vitro hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.
14.4 Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte In Vitro’s marketingteam via mail: marketing@in-vitro.dk eller telefon: 48 47 50 70. 

15: Gældende ret og værneting

15.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
15.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Bemærk: Vi forbeholder os retten at ændre, rette, supplere og/eller opdatere disse betingelser på ethvert tidspunkt og uden forudgående information.

In Vitro A/S – opdateret maj 2023